Algemene voorwaarden van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg

 1. Deelnemers aan scholingen georganiseerd door de Academie Antroposofische Gezondheidszorg, zijn gehouden tot het betalen van de daaraan verbonden kosten:
  • na inschrijving ( digitaal of schriftelijk) voor de betreffende scholing ; dan wel
  • na ondertekening van het deelnamecontract; in dit geval is sprake van een wettelijke bedenktermijn van 14 werkdagen.
 2. In het cursusgeld zijn inbegrepen de kosten van lesmateriaal, tenzij anders vermeld. Het lesmateriaal is voor eigen gebruik van de deelnemer, copyright / eigendomsrecht blijft bij (de docenten van) de AAG.
 3. Betalingen dienen te worden gedaan op bank rekening nummer NL31TRIO 0197641733 t.n.v. Academie Antroposofische Gezondheidszorg te Zeist onder vermelding van de naam van de scholing.
 4. De kosten van scholingen dienen volledig te zijn voldaan uiterlijk 2 weken voor aanvang.
 5. Een betalingsregeling is alleen mogelijk na voorafgaand overleg met de Academie en alleen indien deze schriftelijk in een overeenkomst is vastgelegd.
 6. Bij niet tijdige betaling zal vanaf de 2e herinnering € 15,- administratiekosten per aanmaning in rekening worden gebracht.
 7. Volledige betaling is voorwaarde voor uitreiking van een bewijs van deelname of (deel)certificaat.
 8. Annuleren of afzeggen.

    Afzeggen voor scholingen van maximaal één dag is niet mogelijk.
    Wel kan een vervanger de plaats innemen van de oorspronkelijk aangemelde deelnemer. Hiervan     dient vooraf mededeling te worden gedaan aan de Academie met het oog op een eventueel te     verstrekken bewijs van deelname.
    Afzeggen met volledige terugbetaling

    is alleen mogelijk tot zes weken voor aanvang van een scholing van meer dan één dag.
    Bij het onderbreken of afbreken van de scholing blijft een betalingsverplichting van 100% voor     de scholing of het deel van de scholing waarvan de betalingstermijn is verstreken en van 50 %     voor het deel van de scholing waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken. Wanneer door     dringende persoonlijke omstandigheden (dit ter beoordeling van de Academie) de deelnemer de     scholing beëindigt, kan hiervan worden afgeweken en een persoonlijke regeling worden getroffen     met de coördinator van de Academie.

 1. Opzegging dient per brief / digitaal te geschieden; als opzegdatum geldt de ontvangstdatum van het schrijven.
 2. Bij onvoldoende deelnemers aan de scholing wordt deze geannuleerd.
  Dit wordt uiterlijk 4 weken (bij langere scholingen) dan wel 1 week (bij korte scholingen) voor de beoogde aanvangsdatum bekend gemaakt, waarna reeds betaalde opleidingskosten worden gerestitueerd.
 3. Terugbetalingen, wanneer van toepassing (zie artikel 7 en 9), zullen worden gedaan binnen 4 weken na de opzegging / annulering.
 4. Docenten en medewerkers van de Academie zijn verplicht de hen ter ore gekomen informatie van cursisten en/of vanuit het werkveld van cursisten als vertrouwelijk te behandelen.

Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren. Lees meer...